Ponuka služieb na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Sme akreditovaná a oprávnená spoločnosť pôsobiaca na domácom trhu, ktorá sa zaoberá okrem iných činností aj poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu s odberateľom.
Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach BOZP, OPP.

Predmet a rozsah činnosti

1./ Ochrana pred požiarmi / OPP/

– Služby Technika požiarnej ochrany v rozsahu Zák. c. 314/2001 Z.z.
– Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými predpismi
– Pravidelné preventívne protipožiarne prehliadky
– Poradenstvo v oblasti OPP
– Odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
– Školenia v oblasti OPP

2./ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/

– Poradenstvo v oblasti BOZP
– Služby Bezpečnostného technika v rozsahu Zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP.
– Oprávnenie na výchovu a vzdelanie v oblasti bezpečnosti práce 01.1
– Školenie vedúcich zamestnancov z BOZP
– Školenie zástupcov zamestnancov z BOZP
– Školenie zamestnancov z BOZP
– Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
– Školenie vodičov do 3,5t. (referenti)
– Školenie vodičov nad 3,5t.
– Posudzovanie rizík
– Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov
– Bezpečnostné audity
– Pravidelné kontroly bezpečnosti
– Poradenstvo pri pracovných úrazoch

IDJ

3./ Školenie obsluhy motorových vozíkov

– Oprávnenie na výchovu a vzdelanie v oblasti obsluhy motorových vozíkov 06.1
– Základné školenie obsluhy motorových vozíkov triedy I.II. druhu A,B,C,D,E, W1,W2,G,Z
– Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
– Opakované školenie obsluhy motorových vozíkov
– Technická kontrola motorových vozíkov

Školenia obsluhy motorových vozíkov prebieha po telefonickom alebo mailovom dohodnutí si termínu priamo u zákazníka. Vykonaním školenia u zákazníka je zabezpečené odborné zaškolenie obsluhy MV na konkrétny motorový vozík a špecifické podmienky prevádzky v ktorom sa motorový vozík bude používať.

4./ Školenie obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení

– Oprávnenie na výchovu a vzdelanie v oblasti obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení 08.1
– Základné školenie obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení (  stroje a zariadenia na zemné práce,  stroje a zariadenia na výrobu, spracovávanie a presun betónových zmesí a ostatné stroje a zariadenia)
– Aktualizačná odborná príprava obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení
– Opakované školenie obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení
Školenia obsluhy  vybraných stavebných strojov a zariadení prebieha po telefonickom alebo mailovom dohodnutí si termínu priamo u zákazníka. Vykonaním školenia u zákazníka je zabezpečené odborné zaškolenie obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení na konkrétny stavebný stroj v špecifických podmienkach v ktorých sa stavebný stroj bude používať.

IDJ

Spôsob poskytovania služieb:

1. jednorázovo – na základe objednávky sa jednorázovo poskytne konkrétna služba
2. komplexne – služby sa poskytujú v rozsahu zmluvy priebežne po dobu celého roku za paušálnu dohodnutú odmenu

Dôvody na zabezpečenie služieb na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) – dodávateľským spôsobom :

a) Jednou zo základných podmienok úspešnosti akejkoľvek firmy na každom úseku podnikania je starostlivosť o zamestnancov. Tým, že firma venuje uvedeným oblastiam patričnú pozornosť, znižuje na jednej strane možnosť ohrozenia životov, zdravia a majetku ľudí a na druhej strane tým zároveň pozitívne ovplyvňuje pocit bezpečia a starostlivosti zamestnancov, čo sa odráža na zvyšovaní ich zainteresovanosti a v konečnom dôsledku na vyššej produktivite práce.
Jedná sa predovšetkým o vypracovanie analýz možných ohrození a rizík, zabezpečenie prevencie, školení, prehliadok a spracovanie príslušnej dokumentácie odborne spôsobilou firmou, ktorej sú uvedené oblasti hlavnou náplňou práce a má odborne spôsobilých a skúsených zamestnancov a spolupracovníkov. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj účasť a zastupovanie firmy pri kontrolách z Inšpektorátu práce, Štátneho požiarneho dozoru a iných.

b) BOZP, OPP  je v pracovnom procese možné krátkodobo zabezpečiť aj rutinným operatívnym spôsobom. Takýto spôsob zaistenia zamestnancov – práca na riziko a presvedčenie, že sa nič nemôže stať je v poriadku, až kým nepríde k škodám na majetku, zdraví či dokonca životoch. To môže v konečnom dôsledku znamenať vážne ohrozenie existencie firmy a trestnoprávny postih zo zákona zodpovedných osôb.

c) Nie každá firma je natoľko ekonomicky silná, aby si mohla dovoliť na plný úväzok zamestnávať osoby odborne spôsobilé vo všetkých zákonom stanovených oblastiach. Príslušná legislatíva preto umožňuje, aby uvedené oblasti boli zabezpečované dodávateľským spôsobom, prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Konzultácia zadarmo neváhajte nám zavolať alebo nás kontaktovať: 0915 170 887

Scroll to Top