Užitočné linky

Štátne inštitúcie

www.economy.gov.sk Ministerstvo hospodárstva SR

www.build.gov.sk Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

www.urso.gov.sk Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

www.sea.gov.sk Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.tisr.sk Technická inšpekcia SR

www.justice.gov.sk Ministerstvo spravodlivosti SR

www.safework.gov.sk Národný inšpektorát práce SR

www.sutn.gov.sk Slovenský ústav technickej normalizácie

www.nadsme.sk Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

www.msponline.sk Národné web sídlo pre malé a stredné podnikanie

www.sario.sk Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

www.sacr.sk Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Iné organizácie

www.seas.sk Slovenské elektrárne

www.spp.sk Slovenský plynárenský priemysel

www.szvt.sk Slovenský zväz výrobcov tepla

www.tzs.sk Teplárenské združenie na Slovensku

www.ecb.sk Portál Energetického centra Bratislava

www.energia2000.sk Nezisková organizácia, pôsobiaca na úseku ekologizácie a zefektívnenia energetiky

Informačné stránky

www.strukturalnefondy.sk Informačný portál o štrukturálnych fondoch

www.oteple.sk Informácie o výrobe a distribúcii tepla, meraní, cenotvorbe, rozpočítaní nákladov na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.

www.ozeport.sk Sprievodca obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe a na Slovensku

www.oze.sk Stránka venovaná obnoviteľným zdrojom energie

www.slnecnaenergia.sk Slnko k službám – stránka o možnostiach tepelného využívania slnečnej energie na Slovensku

Scroll to Top