Plynové spotrebiče

Lokálne spotrebiče na plynné palivá

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Prevádzkové revízie lokálnych spotrebičov na plynné palivá.

Sú to zariadenia určené k spaľovaniu plynných palív za účelom premeny chemickej energie na energiu tepelnú, dávajúc teplo pre daný účel priamo na mieste jeho spotreby.

V tejto skupine cenníka sú lokálne spotrebiče rozdelené podľa spôsobu konštrukcie na :

1. Plynové variče, sporáky – lokálne spotrebiče otvorené, pri ktorých prívod spaľovacieho vzduchu, spaľovací motor a spalinové cesty sú spojené s okolitým prostredím. Tieto spotrebiče sú určené k tepelnej úprave pokrmov.

2. Prietokové ohrievače vody a zásobníkové ohrievače vody bez obmedzenia objemu zásobníka – otvorené spotrebiče odoberajúce vzduch pre spaľovanie z miestnosti kde sú inštalované a odvod spalín je pripojený na komínový prieduch. Tieto spotrebiče sú určené k ohrevu pitnej a úžitkovej vody.

3. Plynové vykurovacie telesá napojené na komínové teleso a uzatvorené spotrebiče – spotrebiče, ktorých spalinové cesty sú oddelené od okolitého prostredia a spaliny sú odvádzané mimo miestnosť kde je spotrebič umiestnený. Tieto spotrebiče sú určené pre vykurovanie.

4. Plynové vykurovacie telesá nenapojené na komínové teleso – plynové infražiariče – spotrebiče, ktorých spalinové cesty nie sú oddelené od okolitého prostredia a spaliny nie sú odvádzané mimo miestnosť kde je spotrebič umiestnený. Tieto spotrebiče sú určené pre vykurovanie.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku lokálnych spotrebičov a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie lokálnych spotrebičov. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného zariadenia, preštudovanie zápisov o prevádzke. Overenie dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Lokálne spotrebiče podľa bodu 1 predmetu revízie – plynové variče, sporáky:

Kontrola pripojenia spotrebiča a uzáveru plynu: Kontrolný výpočet kubatúry miestnosti, spôsob pripojenia podľa návodu výrobcu, umiestnenie uzáveru, jeho prístupnosť.

Kontrola správneho horenia horáka a stability plameňa horáku variča a sporáku: zapálenie horáka a kontrola jeho správneho horenia, stabilita plameňa. Pootočenie regulačným kohútikom na stav “Sporo”, kontrola horenia v tejto polohe, uzatvorenie regulačného kohúta.

Kontrola správneho horenia horáku plynovej rúry a stability plamene: Zapálenie horáka, kontrola správneho horenia a stability plameňa. Po desiatich minútach pootočenie regulačného kohútika do polohy “Sporo “, kontrola horenia v tejto polohe, uzavretie kohútika.

Kontrola funkcie poistky plameňa: Zapálenie zapaľovacieho plameňa, po nahriatí poistky pootočenie regulačným kohútikom na normálnu prevádzku. Správnou funkciou je uvedenie horáka do normálnej prevádzky do 1 min. Ponechanie horáka v prevádzke 5 min.- vypnutie poistky do 1 min.

Kontrola správnej funkcie regulačného kohútika: Pootočenie regulačným kohútikom do prevádzkovej a sporo polohy /3x/, jeho ľahká ovládateľnosť.

Kontrola tesnosti plynového rozvodu spotrebiča: Zloženie oporných mriežok, demontáž dosky variča a sporáka, zloženie ovládacích gombíkov, demontáž krytu kohútikov, kontrola tesnosti spojov na rozvodoch plynu v spotrebiči a uzáveroch penotvorným roztokom. Spätná montáž dosky, krytov kohútikov, opornej mriežky, ovládacích gombíkov.

Kontrola tesnosti plynového rozvodu spotrebiča detekčným prístrojom: Príprava detekčného prístroja k meraniu a vlastné meranie okolo horáku a kohútikov. Opätovné zloženie detekčného prístroja k prenosu.

Kontrola celkového technického stavu, prichytenia krytov, funkcie dvierok rúry ovládacích gombíkov, oporných mriežok, celistvosti krycích plechov, korózneho napadnutia, ochrany proti korózii.

2. Lokálne spotrebiče podľa bodu 2 predmetu revízie – prietokové ohrievače vody a zásobníkové ohrievače vody bez obmedzenia objemu zásobníka:

Kontrola pripojenia spotrebiča a uzáveru plynu: Kontrolný výpočet kubatúry miestnosti, spôsob a správnosť pripojenia spotrebiča, jeho prístupnosť. Kontrola uzáveru.

Kontrola správneho horenia zapaľovacieho horáka, zapálenia hlavného horáku, jeho stability a vypnutia: Zapálenie zapaľovacieho horáka, kontrola správnej výšky plameňa a kontrola, či zapaľovací horák nie je zanesený prachom, smer plameňa. Otvorenie priechodu vody, kontrola správneho zapálenia hlavného horáka, výška plameňa hlavného horáka, jeho stabilita. Uzavretie priechodu vody, kontrola vypnutia hlavného horáka.

Kontrola správneho nastavenia odťahu spalín od spotrebiča: Kontrola použitého materiálu, prierezu dymovodu, tesnosti zostavenia jednotlivých trubiek, stúpania dymovodu od spotrebiča ku komínu, uchytenia dymovodu a správnosť pripojenia dymovodu podľa návodu výrobcu.

Kontrola funkcie odťahu spalín: Spotrebič uviesť do prevádzky, po 5-tich minútach skontrolovať funkciu odťahu spalín detekčným prístrojom, /či sa spaliny nevracajú späť do miestnosti -CO/, Súčasne vykonať meranie CO v pracovnom priestore.

Kontrola funkcie poistky pri ohrievačoch vody s termoelektrickou poistkou: Zapálenie zapaľovacieho plameňa, po nahriatí poistky pootočenie regulačným kohútikom do normálnej prevádzky. Správna funkcia je uvedenie horáku do normálnej prevádzky do 1minúty. Ponechanie horáka v prevádzke 5min.- vypnutie poistky do 1 min.

Kontrolné meranie spalín: Uvedenie spotrebiča do prevádzky, príprava meracieho prístroja k meraniu. Po 5 minútach prevádzky spotrebiča vykonať meranie a vyhodnotiť namerané hodnoty. Spätné zloženie meracieho prístroja k prenosu.

Kontrola prevádzkového termostatu: Kontrola nastavenej -predpísanej hodnoty , zníženie hodnoty termostatu, kontrola funkcie vypnutia a opätovného zapnutia horáka, nastavenie termostatu na pôvodnú hodnotu.

Kontrola havarijného termostatu: Kontrola nastavenej – predpísanej hodnoty, znížené hodnoty termostatu, kontrola funkcie vypnutia a opätovné zapnutie horáka. Nastavenie maximálnej teploty na 60oC.

Kontrola napojenia prívodu studenej vody na ohrievač: kontrola spôsobu pripojenia vody ku spotrebiču /uzáver, spätný ventil, poistný ventil/, funkcia poistného ventilu.

Kontrola celkového technického stavu, prichytenie krytov, ovládacie gombíky, korózne napadnutie, ochrana proti korózii, kontrola izolácie a horákovej súpravy.

3. Lokálne spotrebiče podľa bodu 3 predmetu revízie – plynové vykurovacie telesá napojené na komínové teleso a uzatvorené spotrebiče:

Kontrola pripojenia spotrebiča a uzáveru plynu: Spôsob a správnosť pripojenia spotrebiča, jeho prístupnosť. Kontrola uzáveru.

Kontrola funkcie zapaľovacieho zariadenia a správneho horenia zapaľovacieho horáka: Zapálenie zapaľovacieho horáka a kontrola stability horenia. Kontrola výšky plameňa a funkcia piezoelektrického zapaľovača.

Kontrola správneho zapálenia hlavného horáku, jeho horenie: Pootočenie ovládacieho kohútika, zapálenie hlavného horáka, kontrola šírenia plameňa /do 1 sek/, stabilita plameňa, zníženie hlavného horáka na prevádzku “sporo”- správna funkcia horenia v tejto polohe.

Kontrola funkcie termoelektrickej poistky: Zapálenie zapaľovacieho plameňa a po nahriatí poistky pootočenie regulačným kohútikom do normálnej prevádzky. Správna funkcia uvedenia horáku na normálnu prevádzku je do 1 minúty. Ponechanie horáka v prevádzke 5 minút – vypnutie poistky do 1minúty.

Kontrola zostavenia odťahu spalín od spotrebiča: Kontrola použitého materiálu, prierezu dymovodu, tesnosti zostavenia jednotlivých trubiek, stúpania dymovodu od spotrebiča ku komínu, prichytenia dymovodu a správnosť pripojenia dymovodu podľa návodu výrobcu.

Kontrola odťahu uzavretého vykurovacieho telesa: Vizuálna kontrola osadenia komínku, jeho umiestnenia a spôsob prevedenia podľa návodu výrobcu.

Kontrola ovzdušia nad spotrebičom na CO: Spotrebič uviesť do prevádzky a po 5-tich minútach vykonať kontrolu funkcie odťahu spalín detekčným prístrojom /či sa spaliny nevracajú späť do miestnosti -CO/.

Kontrolné meranie CO v spalinách: Uvedenie spotrebiča do prevádzky a príprava meracieho prístroja na meranie. Po 5-tich minútach prevádzky spotrebiča vykonať meranie, vyhodnotiť namerané hodnoty a opätovne zložiť merací prístroj k prenosu.

Kontrola celkového technického stavu spotrebiča, ovládacích prvkov, korózneho napadnutia. Ochrana proti korózii, kontrola krytov, pozorovacích okienok a ich osadenia.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – vyhotovenie dokumentu, revíznej správy

Vyhotovenie zápisu o stave lokálneho spotrebiča zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ich ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu – revízneho záznamu

Správa o kontrole lokálneho spotrebiča sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Plynové kotle s atmosferickým horákom a rýchloohrievacie kotle

s výkonom do 50 kW

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY REVÍZIE

Prevádzkové revízie plynových kotlov s atmosférickým horákom s výkonom do 50 kW a rýchlo ohrievacích kotlov s výkonom do 50 kW.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi kotla, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného zariadenia, preštudovanie zápisov o prevádzke. Overenie dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola umiestnenia kotla, spôsobu pripojenia kotla na plynovod a vykurovaciu sústavu, istenie kotla na vykurovacej sústave, kontrola potrebnej kubatúry miestnosti výpočtom a dostatočného prívodu vzduchu. Kontrola dymovodu, jeho technického zhotovenia.

Kontrola celkového stavu kotla :kontrola stavu opláštenia, prístupnosti a stavu ovládacích prvkov, kontrola korózneho napadnutia a ochrany proti korózii, kontrola kompletnosti spotrebiča.

Kontrola rozoberateľného spoja penotvorným roztokom: potieranie spoja penotvorným roztokom, doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 až 60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola rozoberateľného spoja detekčným prístrojom: príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odčítanie hodnôt. Spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola funkcie kohútika, guľového uzáveru: pootočenie uzáveru ovládacou pákou /kľúčom/ do jednej tretiny otvorenia /zatvorenia/, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy, kontrola tesnosti.

Kontrola funkcie šúpatka: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, spätné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, pritiahnutia upchávky, kontrola tesnosti.

Kontrolné meranie pretlaku plynu: príprava U-manometra, pripojenie hadice manometra na hadicový kohút zabudovaný na rozvode plynu , ustálenie na 2 min., meranie výstupného tlaku regulátora, zastavenie hadicového kohútika, zloženie hadice manometra, uschovanie manometra.

Uvedenie kotla do prevádzky: kontrola hladiny vody, tlaku vo vykurovacej sústave, prípadné doplnenie vykurovacej sústavy napájacou vodou na prevádzkový tlak podľa miestneho prevádzkového poriadku, kontrola stavu a funkcie uzáveru vykurovacej sústavy, uvedenie kotla do prevádzky.

Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka: odstavenie ostatných spotrebičov z prevádzky, kontrolný odpočet spotreby plynu pre skúšaný kotol plynomerom, porovnanie zisteného odberu plynu so štítkovou hodnotou výrobcu, uvedenie spotrebiča do prevádzky.

Kontrola funkcie regulačného prvku, vrátane nastavených hodnôt: kontrola stavu regulačných prvkov, možnosti nastavenia hodnôt, ovládateľnosti, technického zhotovenia.

Kontrola funkcie prevádzkového a havarijného termostatu: nastavenie simulačnej hodnoty k odstaveniu kotla z prevádzky, sledovanie správneho vypnutia, opätovné nastavenie na prevádzkovú /havarijnú/ hodnotu a následná kontrola nábehu kotla do prevádzky.

Kontrola funkcie priestorového termostatu: na priestorovom termostate nastavíme simulovanú teplotou ovzdušia priestoru a kontrolujeme odstavenie kotla z prevádzky, vykonať opätovný nábeh kotla do prevádzky.

Kontrola funkcie komínovej klapky: pri odstavení kotla z prevádzky kontrolujeme, či sa komínová klapka uzatvára, a pri nábehu kotla otvára, meranie vykonávame trikrát.

Kontrola funkcie zapaľovacieho horáka: zapálenie zapaľovacieho horáka, kontrola správneho horenia, stabilita plameňa, výška plameňa.

Kontrola funkcie termoelektrickej poistky: kontrola správnej polohy termoelektrickej poistky v závislosti na nahrievaciemu horáku, zapálenie zapaľovacieho horáka. Správna funkcia uvedenia horáka do normálnej prevádzky je do jednej minúty. Ponechanie horáka v prevádzke 5 minút – vypnutie poistky do 1 minúty.

Kontrola horenia hlavného horáka: hlavný horák uvedieme do prevádzky v súlade s technickým návodom výrobcu. Ovládacie prvky nastavíme na prevádzkové podmienky pre zapálenie zapaľovacieho horáka, kontrolujeme zapálenie, šírenie plameňa hlavného horáka. kontrola stability plameňa, výšky plameňa, horenia po celom obvode hlavného horáka.

Kontrola odťahu spalín: kontrola použitého materiálu, prierezu dymovodu, tesnosť zostavenia jednotlivých trubiek, stúpanie dymovodu od spotrebiča ku komínu, prichytenie dymovodu , správnosť pripojenia dymovodu podľa návodu výrobcu.

Kontrolné meranie CO v spalinách: príprava prístroja na meranie, nasatie spalín, meranie, vyhodnotenie /meranie možno začať po 5 minútovej prevádzke spotrebiča/. Demontáž prípojky do prenosnej polohy. Meranie prevádzame trikrát.

Kontrolné meranie CO2 v spalinách: príprava prístroja k meraniu , nasatie spalín , vlastné meranie a vyhodnotenie, uschovanie prístroja do prenosnej polohy. Meranie prevádzame trikrát.

Kontrolné meranie teploty spalín: pripojenie kontrolného teplomeru , vlastné meranie teploty spalín , vyhodnotenie merania , demontáž meracieho teplomeru.

Kontrolné meranie komínového ťahu: pripojenie meradla na spotrebič, potrebná doba na ustálenie, vlastné meranie, porovnanie s technickými hodnotami spotrebiča, demontáž meracieho prístroja

Kontrolné meranie CO v ovzduší: príprava detekčného prístroja k meraniu, po 5 minútovej prevádzke spotrebiča meranie v celom pracovnom priestore obsluhy, vyhodnotenie merania, uloženie meracieho prístroja do prenosne polohy.

Kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri poslednej odbornej kontrole – revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave plynového a rýchlo ohrievacieho kotla zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre jeho ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o odbornej kontrole, skúške – revízneho záznamu

Správa o kontrole plynového kotla s atmosférickým horákom a rýchlo vyhrievacieho kotla s výkonom do 50 kW sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za jeho prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Plynové kotle s atmosferickým horákom

s výkonom nad 50 kW

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY REVÍZIE

Prevádzkové revízie plynových kotlov s atmosférickým horákom s výkonom nad 50 kW .

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného zariadenia, preštudovanie zápisov o prevádzke, overenie dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola umiestnenia kotla a jeho napojenia: vizuálna kontrola, spôsob pripojenia kotla na plynovod a vykurovaciu sústavu, istenie kotla na vykurovacej sústave. Vetranie kotolne – kontrolný výpočet kubatúry kotolne a plochy vetracích otvorov. Prístup ku kotlu a jeho zabezpečovacím prvkom, osvetlenie kotolne. Stav komínového telesa vo vnútri kotolne a z vonkajšej strany kotolne.. Napojenie dymovodu , kontrola umiestnenia uzáverov a ostatného vybavenia t.j. hasiaci prístroj, bezpečnostné tabuľky. Kontrola technickej dokumentácie a odsúhlasenie skutočného prevedenia podľa technickej dokumentácie.

Kontrola celkového stavu kotla: kontrola stavu opláštenia, stavu odťahu spalín, prístupu k ovládacím prvkom, kontrola ochranných rozlišovacích náterov, kontrola korózneho napadnutia, kontrola stavu tepelnej izolácie kotla, kontrola kompletnosti spotrebiča.

Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia: Kontrola napojenia a vyvedenia odvzdušňovacieho potrubia, osadenia vzorkovacích kohútikov a meracích zariadení. Kontrola priechodnosti odvzdušňovacieho potrubia. Kontrola napojenia odvzdušnenia medzikusov hlavných solenoidových ventilov. Kontrola napojenia na hromozvodovú sústavu.

Kontrola technického stavu regulačného a odberného meracieho zariadenia aj zariadenia poistného/.

Kontrola tesnosti rozoberateľného spoja penotvorným roztokom: potieranie spoja penotvorným roztokom, doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 až 60 sekúnd. Vizuálna kontrola prípadných únikov a ich označenie.

Kontrola tesnosti rozoberateľného spoja detekčným prístrojom: príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odčítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola funkcie kohúta alebo guľového uzáveru: nasadenie ovládacieho kľúča, pootočenie uzáveru o jednu tretinu otvorenia /zatvorenia/, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy.

Kontrola funkcie šúpatka: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opätovné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, dotiahnutie upchávky.

Kontrolné meranie pretlaku plynu: príprava U-manometra, pripojenie hadice na hadicový kohútik zabudovaný na rozvode plynu, ustálenie asi 2-3 minúty, vlastné meranie výstupného pretlaku. Zatvorenie hadicového kohútika a zloženie hadice manometra, uschovanie U-manometra. Porovnanie kontrolného merania tlaku s hodnotou stabilne osadeného manometra.

Uvedenie kotla do prevádzky: kontrola pretlaku plynu pred horákom, kontrola polôh armatúr. Kontrola napojenia kotla na vykurovaciu sústavu, kontrola hladiny /tlaku/ kotlovej vody. Kontrola nastavených hodnôt ostatných zabezpečovacích prvkov. Uvedenie horáka do prevádzky v súlade s prevádzkovým poriadkom a technickými podmienkami.

Kontrolný odpočet spotreby plynu horáka: pred meraním odstaviť ostatné spotrebiče z prevádzky. Kontrolovaný spotrebič ponechať v prevádzke a na meracom zariadení urobiť dva kontrolné odpočty. Namerané hodnoty porovnať s tabuľkovou hodnotou spotrebiča alebo so servisným protokolom.

Kontrola regulačného prvku: kontrola regulačných a ovládacích prvkov, ich stav, viditeľnosť stupnice, možnosť nastavenia hodnôt, ovládateľnosť, úplnosť a technický stav napojenia.

Kontrola funkcie prevádzkového a havarijného termostatu: pred kontrolou musí byť kotol potrebnú dobu v prevádzke. Pre prevádzkový stav simulovať teplotu na prevádzkovom termostate pre odstavenie kotla. V tejto dobe je zahrnutá doba nevyhnutne potrebná pre kľudný stav horáka a nový nábeh do prevádzky. Pri havarijných snímačoch simulovať havarijný stav jednotlivých funkcií pre núdzové odstavenie kotla. Do položky je zahrnutá doba nevyhnutne potrebná pre tepelnú poistku na nové uvedenie kotla do prevádzky.

Kontrola funkcie priestorového termostatu: na termostate nastaviť simulovanú teplotu ovzdušia priestoru. Skontrolovať odstavenie kotla z prevádzky a urobiť nový nábeh kotla.

Kontrola funkcie komínovej klapky: skontrolovať, či sa komínová klapka uzatvára po odstavení kotla z prevádzky skontrolovať, a či sa otvára pri nábehu kotla. Funkčné meranie vykonať trikrát.

Kontrola funkcie zapaľovacieho horáka: podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku uviesť hlavný uzáver do polohy otvorené. Podľa druhu zariadenia zapáliť zapaľovací horák. Skontrolovať jeho horenie, farbu a výšku plameňa, jeho stabilitu, nahrievanie snímača termo poistky.

Kontrola funkcie termoelektrickej poistky: skontrolovať osadenie snímača termopoistky, jej nahrievanie, predpísanú dobu pre nahriatie, predpísanú dobu pre uzatvorenie uzáveru. Po kontrole funkcie urobiť vyhodnotenie v súlade s technickými podmienkami pre daný typ poistky.

Kontrola horenia hlavného horáka: hlavný horák uviesť do prevádzky v súlade s technickým návodom výrobcu. Ovládacie prvky nastaviť na prevádzkové podmienky pre zapálenie zapaľovacieho horáka. Skontrolovať zapaľovanie horáku, šírenie plameňa po celej ploche, dobu šírenia, stabilitu plameňa, farbu plameňa a pokles tlaku na manometre /doba potrebná na ustálenie je dve až tri minúty/. Odstaviť horák z prevádzky a následne skontrolovať zhasnutie plameňa po celej ploche horákovej súpravy. Vyhodnotiť kontrolu.

Kontrola funkcie “STOP” tlačítka: kotol ponechať v prevádzke /vrátane obehových čerpadiel/ a havarijným “STOP” tlačítkom odstaviť kotlové zariadenie z prevádzky. Skontrolovať odstavené zariadenie. Pripraviť kotol pre opätovné uvedenie do prevádzky /nevyhnutne potrebná čakacia doba pre automatiku horáku je dve až päť minút/.

Kontrola odťahu spalín: kontrola použitého materiálu, prierezu dymovodu, tesnosti zostavenia jednotlivých trubiek, stúpania dymovodu od spotrebiča ku komínu, prichytenia dymovodu a správnosť pripojenia dymovodu podľa návodu výrobcu.

Kontrolné meranie komínoveho ťahu: pripojenie meradla na spotrebič, doba potrebná na ustálenie a vlastné meranie. Porovnanie nameraných hodnôt s technickými hodnotami spotrebiča. Demontáž meracieho prístroja.

Kontrolné meranie CO, CO2 a teploty v spalinách: Meranie vykonávať na nahriatom spotrebiči /optimálna doba nahriatia je 30 minút/, do položky je zahrnutý aj čas potrebný pre prípravu meracej súpravy. Urobiť vlastné meranie a porovnanie výsledkov so servisným protokolom.

Kontrolné meranie CO v ovzduší: meranie urobiť za predpokladu, že zariadenie bolo prevádzkované minimálne 30 minút v súlade s predpismi. Urobiť vyhodnotenie a podľa potreby merať 2-3 krát.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii .

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave kotla zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovaného kotla. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a urobiť zápis termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie revízneho záznamu

Správa o kontrole plynového kotla s atmosférickým horákom s výkonom nad 50 kW sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kotla, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Plynové kotle a pece s núteným prívodom vzduchu a pece s ejektorovými alebo atmosferickými horákmi

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Prevádzkové revízie plynových kotlov a pecí s núteným prívodom vzduchu a pecí s ejektorovými alebo atmosférickými horákmi bez obmedzenia výkonu.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného zariadenia, preštudovanie zápisov o prevádzke, overenie dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola umiestnenia kotla /pece/ a jeho napojenia: vizuálna kontrola, spôsob pripojenia kotla a pece na plynovod, spôsob napojenia kotla na vykurovaciu sústavu. Napojenie pece na technologické zariadenie. Vetranie objektu /vrátane kontrolného výpočtu/. Veľkosť výfukovej steny, osvetlenie pracovného priestoru. Stav komínového telesa, napojenie dymovodu, výmurovka sopúchov. Prístup ku kotlu, peci. Kontrola umiestnenia uzáverov a príslušných meracích prvkov. Vybavenie pracovného priestoru hasiacimi prístrojmi a bezpečnostnými tabuľkami.

Kontrola napojenia a funkcie odvzdušňovacieho potrubia: Kontrola napojenia a vyvedenia odvzdušňovacieho potrubia, osadenie vzorkovacích kohútikov a meracieho zariadenia. Vykonanie kontroly priechodnosti odvzdušňovacieho potrubia. Kontrola napojenia odvzdušnení medzikusov hlavných solenoidových ventilov. Kontrola vyvedenia odvzdušňovacieho potrubia a jeho napojenia na hromozvodovú sústavu.

Kontrola celkového stavu kotla /pece/: kontrola celkového stavu kotla /pece/, stavu opláštenia, odťahu spalín, odsávania, prístupu k ovládacím prvkom, ochranných a rozlišovacích náterov, zjavných príznakov korózie a stavu tepelnej izolácie.

Kontrola meracieho, regulačného a poistného zariadenia: kontrola technického stavu namontovaného zariadenia, odsúhlasenie s projektovou dokumentáciou, jeho osadenie v súlade s bezpečnostnými podmienkami a technických podmienok spotrebiča a noriem súvisiacich pre meracie zariadenie.

Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom – nízkotlak: príprava U-manometra, naplnenie manometra vodou, pripojenie hadice na hadicový kohútik zabudovaný na rozvode plynu, doba ustálenie je asi 2-3 minúty a vlastné meranie výstupného pretlaku. .Zatvorenie hadicového kohútika, odloženie hadice manometra, uschovanie U-manometra. Porovnanie kontrolného merania tlaku s hodnotou na stabilne pripevnenom manometri.

Kontrola merania pretlaku plynu pred horákom – stredotlak: napojenie kontrolného manometra plynovodu pomocou trojcestného kohútika, vynulovanie manometra, Po uplynutí doby potrebnej na ustálenie pretlaku vyhodnotiť meranie. Demontáž kontrolného manometra.

Kontrola tesnosti spoja a prírubového spoja:

a/ penotvorným roztokom: Potieranie spoja penotvorným roztokom. Doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 až 60 sekúnd. Vizuálna kontrola prípadných únikov a ich označenie.

b/ detekčným prístrojom: príprava detekčného prístroja na meranie, jeho kompletizácia, meranie, odpočítanie nameraných hodnôt. Spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola funkcie kohúta alebo guľového uzáveru: nasadenie ovládacieho kľúča, pootočenie uzáveru o jednu tretinu, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy.

Kontrola funkcie šúpatka: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opätovné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, dotiahnutie upchávky.

Uvedenie kotla /pece/ do prevádzky: kontrola armatúr, hodnoty pretlaku plynu pred horákom. Kontrola a stav polôh uzatváracích orgánov. Kontrola napojenia /pri kotle na vykurovaciu sústavu a pri peci na technológiu/. Kontrola ostatných zabezpečovacích a prevádzkových zariadení súvisiacich s prevádzkou kotla /pece/. Uvedenie horáka do prevádzky podľa technického návodu výrobcu a podľa miestneho prevádzkového poriadku /s dobou potrebnou na prevetranie kúreniska podľa veľkosti pece alebo kotla/. Pri väčších kotloch a peciach je zohľadnená doba na účel vykurovania alebo vlastnú technológiu v súlade s podmienkami prevádzkového poriadku.

Kontrola funkcie havarijného “STOP” tlačítka: Kotol /pec/ ponechať v prevádzke /vrátane obehových čerpadiel a ostatného technického zariadenia zaisťujúcich technológiu daného zariadenia/. Havarijným “ STOP” tlačidlom odstaviť zariadenie z prevádzky a vykonať následnú kontrolu, či zariadenie odstavené z prevádzky v súlade s projektovou dokumentáciou spĺňa bezpečnostné podmienky V uvedenej položke je ponechaná doba potrebná pre nové uvedenie zariadenia do prevádzky s ohľadom na tepelné poistky rozvádzača pre havarijné odstavenie z prevádzky /podľa druhu zariadenia/. Táto doba sa pohybuje medzi 5-12 minútami.

Kontrola funkcie regulačného prvku, včítane nastavenia hodnôt: kontrola regulačných a ovládacích prvkov, viditeľnosť stupnice, osvetlenie stupnice, možnosť nastavenia hodnôt , ovládateľnosť, úplnosť a technické prevedenie.

Kontrola funkcií prevádzkového a havarijného termostatu, manometru tlaku spaľovacieho vzduchu a plynu: pred kontrolou musí byť pec /kotol/ v prevádzke. Pre prevádzkový stav simulovať prevádzkovou teplotou na prevádzkovom termostate /manometri/, polohu teploty pre odstavenie zariadenia z prevádzky. Po odstavení uviesť zariadenie opäť do prevádzky. V dobe kontroly je zahrnutá doba potrebná pre dosiahnutie kľudového stavu horákov, nové prevetranie a nábeh horákov do prevádzky. Pri havarijných snímačoch nastavovať /simulovať/ havarijný stav jednotlivých funkcií. Pre nové uvedenie do prevádzky pri každej položke je zahrnutá doba potrebná pre havarijné odstavenie zariadenia z prevádzky, doba pre tepelnú poistku, pre kontrolu funkcie termostatu /manometra/, pri parných kotloch odstavenie pri nedostatku vody. Vlastná kontrola funkcie skúšobných snímačov a nové uvedenie zariadenia do prevádzky.

Kontrola funkcie prevetrania kúreniska: zapnutie horákovej sústavy, zmeranie doby prevetrania s vlastnou kontrolou funkcie servo pohonov, vzduchovej klapky, zopnutia ventilátorov, privretia vzduchovej klapky pred zapnutím horákovej sústavy. Porovnanie zmeraného času so servisným protokolom, prípadne technickými podmienkami výrobcu.

Kontrola funkcie explóznej klapky /hradítka/: Kontrola funkčnosti explozných klapiek nadvihnutím, ich tesnosť pri prevádzke, stabilita, technický stav. Kontrola polohy hradítok, vyznačenie polohy na komínovom sopúchu, ich pohyblivosť a zabezpečenie proti samovoľnej zmene polohy.

Kontrola tesnosti sopúcha a jeho kompletnosti: kontrola úplnosti sopúchov v súlade s technickými podmienkami pre kontrolované zariadenie a ich vybavenia. Kontrola funkčnosti, kontrola tesnosti zrkadlom alebo detekčným prístrojom.

Kontrolný odpočet spotreby plynového horáka pri min. a max. výkone: Pred meraním odstaviť spotrebiče, ktoré nie sú predmetom merania. Podľa druhu merania nastaviť spotrebič na maximálny alebo minimálny výkon a na meracích prístrojoch urobiť minimálne dve kontrolné odpočty pre každú výkonovú radu horákov. Namerané hodnoty porovnať s tabuľkovou hodnotou spotrebiča, alebo servisným protokolom.

Kontrola horenia a stability plameňa hlavného horáka: kontrolu uskutočniť pri plnom výkone horáka a minimálnom výkone horáka v rozsahu: dĺžka plameňa, jeho farba, stabilita, pulzovanie.

Kontrola funkcie a tepelného výkonu pevného zapaľovacieho horáka: Zapálenie zapaľovacieho horáka /pri zapálení sú zohľadnené časy potrebné pre uvedenie horáka do prevádzky/, vizuálna kontrola horenia – farba, dĺžka, funkcie zapálenia hlavného horáka, spätné odstavenie hlavného horáka, kontrolné meranie tepelného výkonu zapaľovacieho horáka /či nie je prekročený limit 5 % výkonu hlavného horáka/, vyhodnotenie merania, výpočet.

Kontrolné merania CO, CO2, teploty a zvyškového O2 v spalinách /min. aj max. výkon/: Meranie robiť s dodržaním podmienok stanovených pre jednotlivé spotrebiče, pri zohriatom spotrebiči /doba nahriatia je stanovená s ohľadom na výkon spotrebiča/. Pre jednotlivé merania je potrebné dodržiavať technické podmienky, ktoré sú stanovené výrobcom meracích prístrojov. V položke je zahrnutý aj čas potrebný pre prípravu meracích prístrojov, vlastné meranie /dve merania/, vyhodnotenie merania a porovnanie výsledkov so servisným protokolom /prípadne technickými podmienkami výrobcu/ a zloženie meracieho zariadenia do prenosnej polohy.

Kontrola funkcie ťahu, podtlaku a pretlaku kúreniska: Pripojenie meradla na spotrebič, potrebná je doba na ustálenie, vlastné meranie, vyhodnotenie, porovnanie nameraných hodnôt so servisným protokolom, alebo s technickými hodnotami spotrebiča. Porovnanie s hodnotami meracích prístrojov nainštalovaných na spotrebiči.

Kontrola funkcie ručného zapaľovacieho horáka: Kontrola technického stavu ručného zapaľovacieho horáka, technický stav a vhodnosť tlakovej hadice, uloženie horáka a jeho zavesenie, vlastné zapálenie, kontrola horenia, regulovateľnosť regulačným kohútikom horáka.

Kontrola stavu a funkcie záklopky zapaľovacieho a pozorovacieho otvoru: osadenie záklopiek, ich priehľadnosť, pohyblivosť a úplnosť v súlade s technickými podmienkami pece alebo kotla.

Kontrola stavu a funkcie injektorového horáka: Kontrola osadenia injektorového horáka podľa technickej dokumentácie spotrebiča, jeho technický stav, napojenie na plynovod, istenie, jeho funkcia, istenie celej horákovej sústavy

Kontrola funkcie rýchlo uzavieracej bezpečnostnej klapky /jedno- a dvojstupňovej/, funkcie regulátoru zmesi plyn-vzduch, sústavy zmiešavač-nulový regulátor a poistky proti poklesu tlaku plynu: vykoná revízny technik spoločne s vyškolenou obsluhou. Kontrola technických podmienok pre uvedené bezpečnostné zariadenia. Kontrola nastavených hodnôt podľa osadených meracích prístrojov, kontrola a stav napojenia impulzného potrubia, jeho tesnosť. Pri regulátore kontrolovať pohyblivosť regulačných a zmiešavacích kohútikov. Kontrola vlastnej funkcie uzatváracích klapiek. Do merania je zohľadnená doba potrebná pre odstavenie spotrebiča z prevádzky, nové uvedenie do prevádzky a uvedenie bezpečnostného zariadenia do pôvodného stavu.

Kontrola CO v ovzduší: pre meranie je zohľadnená minimálne nutná doba prevádzky spotrebiča, vyhodnotenie merania a uloženie meracieho prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave plynového kotla /pece/ s núteným prívodom vzduchu alebo pece s injektorovým /atmosférickým/ horákom zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kotla /pece/. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o odbornej kontrole – revízneho záznamu

Správa o kontrole plynového kotla /pece/ s núteným prívodom vzduchu alebo pece s injektorovým /atmosférickým/ horákom sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top