Plynovody

Plynovody – domové, stredotlakové, nízkotlakové.

Domové plynovody

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. prevádzkové revízie domových plynovodov – v jednotlivých bytových jednotkách umiestnených v stavbách pre bývanie, v budovách iného charakteru, v stavbách občianskeho vybavenia, laboratóriách, kanceláriách, sociálnych, hygienických, zdravotníckych a podobných zariadeniach priemyselných a poľnohospodárskych závodov,

2. opakované tlakové skúšky domových plynovodov.

Domový plynovod – zariadenie pre dopravu vykurovacích plynov ku spotrebiču. Začína hlavným uzáverom a končí uzáverami pred spotrebičmi.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi domového plynovodu, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za jeho prevádzkovanie a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa a aktualizácia plánu revízií prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky domového plynovodu, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí obsluhy, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného domového plynovodu, preštudovanie zápisov o jeho prevádzke, kontrola dodržania termínov kontrol, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. prevádzková revízia domového plynovodu:

Zoznámenie sa s rozvodom plynu podľa predloženej technickej dokumentácie, porovnanie prevedených inštalácií rozvodu plynu s technickou dokumentáciou.

Vyhľadanie domového plynovodu /od hlavného uzáveru po spotrebiče/, ak od plynovodu nie je technická dokumentácia.

Vizuálna kontrola domového plynovodu, jeho technický stav, prichytenie, vzdialenosť od iných inštalácií, od stien a kontrola, či neprechádza zakázanými priestormi. Kontrola označenia domového plynovodu, umiestnenia výstražných tabuliek, farebného rozlíšenia.

Kontrola umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru /kuželový – guľový uzáver/, prístupnosti k nemu, označenia predpísanými tabuľkami, ochrany pred poškodením, funkčnosti. Nasadenie ovládacieho kľúča, pootočenie uzáveru o jednu tretinu a vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy.

Kontrola umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru /šúpatko vrchné/, označenia predpísanými tabuľkami, kontrola prístupnosti uzáveru, ochrana pred poškodením. Povolenie upchávky šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opätovné otáčanie okolo šúpatka do pôvodnej polohy a pritiahnutie upchávky.

Kontrola umiestnenia a funkcie hlavného uzáveru /šúpatko zemné/, označenia predpísanými tabuľkami, prístupnosti, ochrany pred poškodením. Uvoľnenie veka, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie uzáveru do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, otáčanie ovládacím kľúčom do pôvodnej polohy uzáveru. Vytiahnutie kľúča, kontrola tesnosti, kontrola zemnej úpravy, uzatvorenie veka ochranného poklopu.

Kontrola funkcie kohúta a guľového uzáveru: nasadenie ovládacieho kľúča, pootočenie uzáveru o jednu tretinu, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy.

Kontrola funkcie šúpatka: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opätovné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, dotiahnutie upchávky.

Kontrola plynomeru do 10 m3/hod: kontrola pripojenia, tesnosti, funkcie, zaistenia proti poškodeniu, označenia, vodivého prepojenia, kontrola miestnosti plynomeru, označenia miestnosti predpísanými tabuľkami, vetrania.

Kontrola pripojenia plynomeru nad 10m3/hod: kontrola pripojenia, tesnosti, funkcie, zaistenia, označenia, vodivého prepojenia, kontrola miestnosti plynomeru, označenia predpísanými tabuľkami, vetrania, kontrola obtokového potrubia, zaplombovania jeho uzáveru, kontrola podloženia alebo uchytenia plynomeru.

Kontrola pretlaku za regulátorom domovým – bytovým /bez demontáže/: Príprava U – manometra, naplnenie manometra vodou, pripojenie hadice manometra na hadicový kohút zabudovaný na rozvode plynu, ustálenie 2-3 min., vlastné meranie výstupného tlaku z regulátoru. Zastavenie hadicového kohúta a odpojenie hadice manometra, uschovanie manometra.

Kontrola pretlaku za regulátorom domovým – bytovým /s demontážou/: Odskrutkovanie zátky alebo demontáž najbližšieho rozoberateľného spoja za regulátorom, natesnenie a montáž hadicového kohúta. Príprava U manometra, naplnenie manometra vodou, pripojenie hadice manometru na hadicový kohút zabudovaný na rozvode plynu, ustálenie 2-3 min., vlastné meranie výstupného tlaku z regulátoru. Zastavenie hadicového kohútika, odpojenie hadice manometra, uschovanie manometra, spätné odskrutkovanie hadicového kohútika, zatesnenie zátky alebo spoja, zaskrutkovanie zátky, spoja, skúška tesnosti spoja.

Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom: potieranie spoja penotvorným roztokom, doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30-60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom: Príprava detekčného prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola tesnosti rozvodu plynu plynomerom: odstavenie všetkých spotrebičov z prevádzky, kontrola plynomeru po dobu 15 minút /či sa plynomer neotáča/, prípadné zmeranie úniku rozvodu plynu. Uvedenie spotrebičov do pôvodnej prevádzky.

Kontrola umiestnenia prevádzkovej fľaše do 15 kg propán-butánu.

Kontrola umiestnenia prevádzkovej fľaše propán-butánu 33 kg.

Kontrola umiestnenia batériovej tlakovej stanice. Umiestnenie prevádzkových fliaš /3-6 fliaš propán butánu 33 kg /, ich správne umiestnenie v samostatnom objekte.

Kontrola vybavenosti a požadovaných podmienok prístrešku pre fľaše PB.

Kontrola regulátora: potieranie odfuku a pripojeného regulátoru tlaku a spojov penotvorným roztokom, doba potrebná pre ustálenie je 30 – 60 sekúnd, kontrola hadice a jej prichytenia.

2. Opakovaná tlaková skúška domového plynovodu:

Kontrola plynovodu pred natlakovaním: Kontrola jednotlivých uzáverov, ich polohy, odbočiek plynovodu. Zaistenie odstavenia prevádzky, bezpečné uzavretie uzáverov pred regulátormi, prípadné zaslepenie prírubových spojov, odplynenie plynovodu inertným plynom.

Odstavenie spotrebiča z prevádzky, bezpečné uzavretie uzáveru pred spotrebičom, prípadné vloženie záslepky za uzáver spotrebiča.

Vykonanie tlakovej skúšky: Príprava U-manometra, naplnenie trubice vodou, príprava plynovodu, demontáž zátky, natesnenie závitu hadicového kohúta, montáž hadicového kohúta, napojenie U manometra na hadicový kohút, natlakovanie plynovodu na 5 kPa /ustálenie po dobu 10-tich min./. 15 minút pozorovania zmeny skúšobného pretlaku, odpojenie U-manometra, demontáž hadicového kohúta, natesnenie zátky, uzatvorenie skúšobného plynovodu .

Odvzdušnenie plynovodu: Nasadenie odvzdušňovacej hadice na koncový spotrebič, vyvedenie hadice do voľného priestoru, pozvoľné vpustenie plynu do plynovodu, odobranie vzorky, uzatvorenie koncového kohúta, demontáž odvzdušňovacej hadice.

Uvedenie spotrebiča do prevádzky podľa návodu výrobcu /zapálenie zapaľovacieho horáčika, prípadne hlavného horáka/.

Vypracovanie protokolu o opakovanej tlakovej skúške.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIASKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – Vyhotovenie dokumentu o vykonanej kontrole, odbornej prehliadke, skúške – revízii.

Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďaľších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Správa o prevádzkovej odbornej kontrole domového plynovodu sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Nízkotlakové plynovody

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Prevádzkové revízie nízkotlakových plynovodov, prípojok a nízkotlakových priemyselných plynovodov.

Zariadenie slúži k doprave plynu od odovzdávajúceho miesta /regulačná stanica, výrobný zdroj a pod./ až k plynovodnej prípojke. Táto siaha od plynovodu k hlavnému uzáveru odberového plynového zariadenia.

Priemyslový plynovod – časť rozvodu plynu od hlavného uzáveru na konci prípojky plynárenského podniku /prípadne odovzdávajúceho miesta vlastného zdroja organizácie/ k hlavnému uzáveru plynových spotrebičov a priemyslových plynových pecí.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi nízkotlakového plynovodu, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú súčasťou kontrolovaného plynovodu a vyňatie vyradených zariadení. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí prevádzkových pracovníkov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného zariadenia, preštudovanie zápisov o prevádzke, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola nadzemného plynovodu: porovnanie výkresovej dokumentácie so skutočne prevádzkovým zariadením. Porovnanie kót uvedených vo výkresoch s údajmi na orientačných zariadeniach a so skutočným prevedením plynovodu. Vizuálna kontrola konzol, stĺpikov, nosných konštrukcií, kríženie s iným vedením, kontrola príslušenstva plynovodu.

Kontrola podzemného plynovodu: kontrola plynovodu obchôdzkou so zameraním na zistenie zmien vegetácie spôsobeného prípadným únikom plynu, na stav terénu nad plynovodom, na dodržanie ochranného pásma, kontrola orientačných stĺpikov, tabuliek, štítkov, stav kontrolných meracích vývodov, ochranných poklopov, šúpatka, čuchačiek, kompenzátorov a ich prístupnosti. Porovnanie výkresovej dokumentácie so skutočne prevádzkovaným zariadením, pričom sa uskutoční:

– porovnanie skutočného prevedenia plynovodu s dokumentáciou

– kontrola počtu plynových prípojok a miesta ich zaústenie do objektov

– porovnanie počtu poklopov s uvedením druhu zariadením

– porovnanie kót uvedených na výkresoch s údajmi na orientačných zariadeniach a so skutočným prevedením plynovodu.

Kontrola odvodňovača alebo čuchačky: Povolenie veka ochranného poklopu, otvorenie, kontrola stavu a prístupnosti k ovládaniu uzáveru. Kontrola tesnosti, vrátenie veka do pôvodnej polohy. Pri ču-chačkách zloženie viečka, kontrola tesnosti. Pri čuchačkách vyvedených nad zem kontrola tesnosti čuchom alebo detekčným prístrojom.

Kontrola funkcie a tesnosti šúpatka /vrchného/: Povolenie upchávky šúpatka, otáčanie ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, opätovné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, pritiahnutie upchávky, kontrola tesnosti.

Kontrola funkcie guľového uzáveru /zemného/: kontrola umiestnenia uzáveru, označenia predpísanými tabuľkami, prístupnosti, ochrany proti poškodeniu. Uvoľnenie veka ochranného poklopu, otvorenie veka, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie uzáveru do jednej tretiny uzatvorenie /otvorenia/, otáčanie ovládacieho kľúča do pôvodnej polohy uzáveru. Zloženie kľúča, kontrola tesnosti, kontrola zemnej súpravy, uzatvorenia ochranného poklopu.

Kontrola funkcie a tesnosti kvapalinového uzáveru: Kontrola predpísanej výšky hladiny vody, kontrola tesnosti detekčným prístrojom.

Kontrola funkcie a tesnosti guľového uzáveru: kontrola označenia predpísanými tabuľkami, prístupnosti, ochrany proti poškodeniu. Uvoľnenie veka ochranného poklopu, otvorenie veka, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie uzáveru do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, otáčanie ovládacím kľúčom do pôvodnej polohy uzáveru. Vytiahnutie ovládacieho kľúča, kontrola tesnosti, kontrola zemnej súpravy, uzatvorenie veka ochranného poklopu.

Kontrola kompenzátora: kontrola technického stavu kompenzátora, jeho tesnosti, zaistenia proti poškodeniu, kontrola posunutia v medziach kompenzačného rozsahu.

Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom: Potieranie spoja penotvorným roztokom /doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 až 60 sekúnd/. Vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom: Príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola tesnosti prírubového spoja penotvorným roztokom: Potieranie prírubového spoja penotvorným roztokom po celom obvode. Doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom prírubovom spoji je 30 až 60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola tesnosti prírubového spoja detekčným prístrojom: Príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia, vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola napojenia prípojky na hlavný uzáver: Kontrola tesnosti pripojenia, stav plynovodnej prípojky v mieste prestupu do objektu z hľadiska korózneho napadnutia, prípadne mechanického poškodenia a kontroluje sa aj trvalá prístupnosť priestoru napojenia plynovodnej prípojky na hlavný uzáver.

Kontrola domových regulačných súprav do 5 kPa: Domová regulačná súprava pozostáva z jedného alebo z niekoľkých regulátorov zapojených vedľa seba a príslušenstva. Slúžia pre jednu alebo viac budov.

Postup kontroly: Otvorenie dvierok skrinky, prehliadka stavu skriniek a regulátorov /nátery, deformácia, plomby/, kontrola kompletnosti vybavenia /zámka skrinky, kľúče na kohútiky, výstražná značka/. Kontrola tesnosti spojov penotvorným roztokom, kontrola tesnosti odfuku regulátoru a poistného ventilu /prevažne spoločné/. Keď je pripojené odfukové potrubie je nutné ho najskôr odskrutkovať a po prevedenej kontrole namontovať späť.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri poslednej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďaľšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – Vyhotovenie dokumentu o vykonanej kontrole, odbornej prehliadke, skúške – revízii

Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Správa o prevádzkovej odbornej kontrole – revízii nízkotlakového plynovodu sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Stredotlakové plynovody

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Prevádzkové revízie stredotlakových plynovodov, prípojok a stredotlakových priemyselných plynovodov.

Toto zariadenie slúži pre rozvádzanie vykurovacích plynov od odovzdávajúceho miesta /vysokotlaková regulačná stanica, výrobný zdroj/ k stredotlakovej plynovodnej prípojke, ktorá siaha od plynovodu k hlavnému uzáveru plynového zariadenia.

Oceňuje sa tu aj priemyslový plynovod – je to časť rozvodu od hlavného uzáveru /vrátane/ na konci prípojky plynárenského podniku /prípadne odovzdávajúceho miesta vlastného zdroja organizácie/ k hlavnému uzáveru plynových spotrebičov a priemyselných plynových pecí.

POPIS PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi stredotlakového plynovodu, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú súčasťou plynovodu a vyňatie vyradených zariadení z evidencie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a kontrola jej dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie zariadenia. Kontrola vedomostí prevádzkových pracovníkov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného stredotlakového plynovodu, preštudovanie zápisov o prevádzke, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola stavu plynovodu, jeho prichytenia, ochrany proti korózii. Kontrola jeho zaistenia proti poškodeniu. Kontrola kríženia a súbehu kontrolovaného plynovodu s iným vedením, porovnanie výkresovej dokumentácie so skutočne prevádzkovaným zariadením. Porovnanie kót uvedených na výkresoch s údajmi na orientačných tabuľkách a so skutočným prevedením plynovodu. Vizuálna kontrola konzol, stĺpikov, nosných konštrukcií, kontrola príslušenstva plynovodu.

Kontrola plynovodu pochôdzkou, so zameraním na prípadné zmeny vegetácie spôsobené prípadným únikom plynu, na stav terénu nad plynovodom, dodržanie ochranného pásma, kontrola orientačných stĺpikov, tabuliek, štítkov, stav kontrolných meracích vývodov, ochranných poklopov, šúpatka, čuchačiek, kompenzátorov a ich prístupnosti. Porovnanie výkresovej dokumentácie so skutočným prevádzkovaným zariadením, pričom sa uskutoční najmä:

– porovnanie skutočného prevedenia plynovodu

– kontrola počtu plynových prípojok a miesta ich zaústenia do objektov

– porovnanie počtu poklopov s uvedením druhu zariadenia

– porovnanie kót uvedených vo výkresoch s údajmi na orientačných zariadeniach a so skutočným prevedením plynovodu

Kontrola odvodňovacej armatúry: Uvoľnenie a otvorenie veka ochranného poklopu, nasadenie kľúča, pootočenie uzáverom armatúry a spätné pootočenie do pôvodnej polohy. Zistenie tesnosti, uzavretie veka poklopu.

Kontrola čuchačky: Povolenie veka ochranného poklopu, kontrola stavu uzáveru čuchačky, zloženie uzáveru čuchačky /viečka/, kontrola tesnosti. Pri vyvedení čuchačiek nad zem kontrola tesnosti čuchom alebo detekčným prístrojom.

Kontrola vrchného šúpatka: povolenie upchávky šúpatka, otáčanie ovládacím kolesom šúpatka do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, spätné otáčanie kolesom šúpatka späť do pôvodnej polohy, pritiahnutie upchávky, kontrola tesnosti.

Kontrola šúpatka /zemného/: Kontrola umiestnenia uzáveru, označenia predpísanými tabuľkami, prístupnosti, ochrany proti poškodeniu. Uvoľnenie veka ochranného poklopu, otvorenie veka, nasadenie ovládacieho kľúča, otáčanie uzáveru do jednej tretiny uzatvorenia /otvorenia/, otáčanie ovládacím kľúčom do pôvodnej polohy uzáveru. Vytiahnutie kľúča, kontrola tesnosti, kontrola zemnej súpravy, uzatvorenie veka ochranného poklopu.

Kontrola guľového uzáveru: Pootočenie uzáveru ovládacou pákou do jednej tretiny otvorenia /zatvorenia/, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy, kontrola tesnosti.

Kontrola uzáverov: Pretočenie malých uzáverov /do jednej tretiny uzatvorenia – otvorenia/, vrátenie uzáveru do pôvodnej polohy, kontrola tesnosti.

Kontrola tesnosti spoja penotvorným roztokom: Potieranie spoja penotvorným roztokom, doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom spoji je 30 až 60 sekúnd. Vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola tesnosti spoja detekčným prístrojom: príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia a vlastné meranie, odčítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola tesnosti prírubového spoja penotvorným roztokom: potieranie penotvorným roztokom po celom obvode, doba potrebná na ustálenie na kontrolovanom prírubovom spoji je 30 až 60 sekúnd, vizuálna kontrola úniku, označenie úniku.

Kontrola tesnosti prírubového spoja detekčným prístrojom: príprava prístroja na meranie, jeho kompletizácia a vlastné meranie, odpočítanie hodnôt, spätná demontáž prístroja do prenosnej polohy.

Kontrola technického stavu kompenzátora, jeho tesnosti, zaistenia proti poškodeniu, kontrola posunutia v medziach kompenzačného rozsahu.

Kontrola regulátoru: Otvorenie dvierok skrinky, prehliadka stavu skrinky a regulátoru /nátery, deformácie, plomby/, kontrola kompletnosti vybavenia /zámok skrinky, kľúče na kohúty, výstražná značka/, kontrola tesnosti, kontrola tesnosti odfuku regulátoru a poistného ventilu /prevažne spoločné/. Keď je pripojené odfukové zariadenie je nutné ho najskôr odskrutkovať a po prevedenej kontrole namontovať späť. Porovnanie výstupného tlaku regulátoru s nastavenými hodnotami. Uzavretie a uzamknutie skrinky.

Kontrola pripojenia prípojky na hlavný uzáver: Kontrola tesnosti pripojenia, stav prípojky v mieste priestupu do objektu z hľadiska korózneho napadnutia a mechanického poškodenia, trvalá prístupnosť priestoru prípojky na hlavný uzáver.

Kontrola, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri poslednej revízii.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIASKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy – Vyhotovenie dokumentu o vykonanej kontrole, odbornej prehliadke, skúške – revízii

Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad, s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu

Správa o prevádzkovej odbornej kontrole – revízii stredotlakového plynovodu sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Opakované tlakové skúšky plynovodov

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Podľa tejto skupiny sa oceňujú opakované tlakové skúšky nízkotlakových, stredotlakových a priemyslových plynovodov.

Opakované tlakové skúšky sa vykonávajú na základe podozrenia úniku plynu z daného plynovodu alebo na plynovodoch, ktoré boli dlhšie než 6 mesiacov mimo prevádzku /bez pracovného pretlaku/

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE, SKÚŠKE – REVÍZII

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi plynovodu, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú súčasťou kontrolovaného plynovodu a vyňatie vyradených zariadení z evidencie prevádzkovateľa. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovaného plynovodu, preštudovanie zápisov o prevádzke. Dodržanie termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Kontrola plynovodu pred natlakovaním: Kontrola jednotlivých uzáverov, odbočiek plynovodov, zaistenie odstavenia prevádzky, bezpečné uzatvorenie uzáverov pred spotrebičmi a regulátormi, prípadne zaslepenie prírubových spojov alebo vloženie záslepiek na uzávery. Odplynenie plynovodu inertným plynom. Odpojenie manometrov.

Tlakovanie plynovodu: podľa svetlosti a dĺžky potrubia vykonať natlakovanie plynovodu hustikou alebo kompresorom na skúšobný pretlak.

Prevedenie tlakovej skúšky nízkotlakového plynovodu: doba trvania skúšky tesnosti musí byť najmenej 6 hodín. Na tlakomery nesmie byť v túto dobu patrný pokles tlaku.

Prevedenie tlakovej skúšky stredotlakového plynovodu – jedna hodina ustálenia a jedna hodina skúšobnej doby tesnosti plynovodu.

Odvzdušnenie plynovodu: vypustenie stlačeného vzduchu z kontrolovaného plynovodu, demontáž záslepiek, otvorenie uzáverov, montáž manometrov, uvedenie plynovodu do pôvodného stavu. Na koncovej časti potrubia pripojiť odfukovú trubicu alebo hadicu. Pozvoľné vpúšťanie plynu do plynovodu, zaistenie bezpečnosti na odfukovom zariadení. Odvzdušnenie je ukončené po kladnom vý-sledku skúšky odobranej vzorky.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY REVÍZIE

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o tlakovej skúške. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku plynovodu. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a zápis termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu – skúšobného záznamu

Správa o opakovanej tlakovej skúške plynovodu sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku plynovodu, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top