Tlakové nádoby stabilné

Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných

/ Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných l

Predmet opakovanej vonkajšej prehliadky

Predmetom opakovanej vonkajšej prehliadky je tlaková nádoba stabilná – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI OPAKOVANEJ VONKAJŠEJ PREHLIADKE:

1. UVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie TNS prevádzkovateľa v súlade s príslušnými ust. Vyhl. 718/2002 Z.z. a v rozsahu jej prílohy č.4 o nové nádoby, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených nádob z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou sprievodnou technickou dokumentáciou a pasportami, kontrola ich dostupnosti.

Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie TNS. Kontrola vedomostí obsluhy TNS, kontrola dodržania termínov školení prevádzkovateľa /užívateľa TNS/ a pravidelného preskúšavania prevádzkovateľom v zmysle ustanovení Zák. práce. Overenie úplnosti sprievodnej dokumentácie kontrolovanej nádoby, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržiavania termínov odborných prehliadok a skúšok, preštudovanie predchádzajúcich záznamov o prevádzke a prehliadkach, overenie dokumentácie prípadných opráv nádoby, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja nádoby.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY

1. Umiestnenie

Vyhľadanie nádoby, identifikácia nádoby podľa pasportu a výrobného štítku. Kontrola prístupnosti k všetkým častiam nádoby z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného voľného priestoru okolo nádoby a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nádobami, kontrola priechodov medzi nádobou a stenami, kontrola ochrany nádoby proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany nádoby pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami nádoby. Kontrola ochrany nádob uložených v zemi pred blúdiacimi prúdmi. Kontrola, či pozdĺžne švíky nádob sú umiestnené mimo priestoru prípustnej najmenšej vzdialenosti medzi nádobami.

2. Osadenie, uloženie

Kontrola zapojenia nádoby do prevádzky /bez zásahu do tlakového celku/, kontrola pätiek, podpier, podstavcov, nástenných konzol, kontrola únosnosti podlažia, kontrola zaistenia nádoby proti samovoľnému pohybu. Kontrola rozsahu prípadnej korózie.

3. Vystrojenie

Kontrola úplnosti výstroja tlakovej nádoby podľa pasportu a kontrola doloženia dokladov bezpečnostnej výstroje v ňom, kontrola dodržania parametrov výstroja po oprave alebo výmene. Overenie funkcie prevádzkového tlakomeru, porovnanie pracovného pretlaku kontrolným tlakomerom. Overenie funkcie poistného ventila a kontrola hodnoty otváracieho pretlaku. Kontrola inštalácie a priechodnosti odkaľovacej armatúry vodoznaku, kontrola umiestnenia a funkcie teplomeru. Kontrola priechodnosti odkaľovacej armatúry. Kontrola technologickej funkčnosti prevádzkovanej nádoby. Kontrola tesnosti skrutkových a prírubových spojov, úplnosti a funkčnosti skrutiek, viek, kontrolných nazeracích a prielezových otvorov.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o stave nádoby zistenom pri odbornej prehliadke. Zapísanie stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovanej nádoby. Zapísanie termínov ďalších potrebných odborných prehliadok a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o vykonaní odbornej prehliadky

Dokument o vykonaní odbornej prehliadky sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kontrolovanej nádoby, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Vnútorná prehliadka tlakových nádob stabilných

Predmet vnútornej prehliadky

Predmetom opakovanej vonkajšej prehliadky je tlaková nádoba stabilná – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI VNÚTORNEJ PREHLIADKE

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít. Vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie TNS prevádzkovateľa o nové nádoby, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených nádob z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie TNS. Kontrola vedomostí obsluhy TNS, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie revidovanej nádoby, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv nádoby, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja nádoby.

2. VÝKON VNÚTORNEJ PREHLIADKY

1. Umiestnenie

Vyhľadanie nádoby, identifikácia nádoby podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam nádoby z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného voľného priestoru okolo nádoby a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nádobami, kontrola priechodov medzi nádobou a stenami, kontrola ochrany nádoby proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany nádoby pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami nádoby. Kontrola ochrany nádob uložených v zemi pred blúdiacimi prúdmi. Kontrola, či pozdĺžne švíky nádob sú umiestnené mimo priestoru prípustnej najmenšej vzdialenosti medzi nádobami.

2. Vnútorná prehliadka

Je to vizuálna kontrola povrchu nádoby a bezpečnostnej výstroje. Kontrola priezorov. Kontrola teploty vo vnútri nádoby pred vstupom do nej. Kontrola vnútorného povrchu, zistenie možnosti existencie trhlín, vrásiek zvarov a nánosov. Kontrola rozsahu, druhu a hĺbky korózie, zmeranie zoslabenia stien vplyvom korózie. Kontrola deformácie tvaru nádoby voči dokumentácii výrobcu, kontrola dočistenia vnútra nádoby. Porovnanie súčasného stavu so stavom pri poslednej revízii. Kontrola dosadacích plôch uzáverov, tesnenia viek, úplnosti skrutiek, strmeňov, overenie prevádzkyschopnosti bezpečnostnej výstroje, ovládacích armatúr, priechodnosti odkaľovacej armatúry.

3. ZÁVER VNÚTORNEJ PREHLIADKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o stave nádoby zistenom pri odbornej prehliadke. Zapísanie stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovanej nádoby. Zapísanie termínov ďalších potrebných odborných prehliadok a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o vykonaní odbornej prehliadky

Dokument o vykonaní odbornej prehliadky sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kontrolovanej nádoby, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu

Skúšky tesnosti tlakových nádob stabilných

Predmet tesnostnej skúšky

Predmetom opakovanej vonkajšej prehliadky je tlaková nádoba stabilná – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC PRI TESNOSTNEJ SKÚŠKE.

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie TNS prevádzkovateľa v súlade s Vyhl. 718/2002 Z.z. o nové nádoby, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených nádob z plánu odborných prehliadok a odborných skúšok prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie TNS. Kontrola vedomostí obsluhy TNS, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie revidovanej nádoby, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízii, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv nádoby, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja nádoby.

2. VÝKON TESNOSTNEJ SKÚŠKY

1. Umiestnenie

Vyhľadanie nádoby, identifikácia nádoby podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam nádoby z vonkajšej strany, kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného voľného priestoru okolo nádoby a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nádobami, kontrola priechodov medzi nádobou a stenami, kontrola ochrany nádoby proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany nádoby pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami nádoby. Kontrola ochrany nádob uložených v zemi pred blúdiacimi prúdmi. Kontrola, či pozdĺžne švíky nádob sú umiestnené mimo priestoru prípustnej najmenšej vzdialenosti medzi nádobami.

2. ,Skúška tesnosti

Je to vizuálna kontrola povrchu nádoby, bezpečnostnej výstroje, skrutkových a prírubových spojov, úplnosti skrutiek, opotrebenia a deformácie TNS. Zaslepenie vývodov a armatúr nepotrebných pri skúške. Kontrola stavu pracovnej tekutiny, prípadné jej doplnenie. Montáž kontrolných meracích prístrojov, pripojenie zdroja na zvyšovanie pretlaku. Pozvoľné zvyšovanie pretlaku v nádobe na menovitý pracovný pretlak. Dodržanie určenej prestávky /minimálne 15 minút/ na pracovnom pretlaku. Overenie tesnosti spojov a tesnosti povrchu nádoby. Kontrola zmeny tvaru TNS. Kontrola tesnosti závitových a prírubových spojov, prielezov, viek a armatúr. Overenie funkcie poistného ventilu /minimálne 3x pri pracovnom pretlaku/, prípadne jeho nastavenie. Overenie funkcie pracovného tlakomeru porovnaním s tlakomerom kontrolným /minimálne 3x po nabehnutí pracovného pretlaku/. Záverečná kontrola funkcie bezpečnostnej výstroje a prípadného nastavenia tlakového spínača. Zníženie prevádzkového pretlaku na atmosférický tlak, demontáž zdroja skúšobného pretlaku a kontrolných meracích prístrojov.

3. ZÁVER TESNOSTNEJ SKÚŠKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o stave nádoby zistenom pri odbornej prehliadke. Zapísanie stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovanej nádoby. Zapísanie termínov ďalších potrebných odborných prehliadok a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o vykonaní tesnostnej skúšky

Dokument o vykonaní odbornej prehliadky sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kontrolovanej nádoby, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Tlakové skúšky tlakových nádob stabilných.

PREDMET TLAKOVEJ SKÚŠKY

Predmetom opakovanej vonkajšej prehliadky je tlaková nádoba stabilná – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

POPIS PRÁC TLAKOVEJ SKÚŠKE

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie TNS prevádzkovateľa o nové nádoby, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených nádob z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou a pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola určenia pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie TNS. Kontrola vedomostí obsluhy TNS, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania prevádzkovateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovanej nádoby, preštudovanie pasportu /revíznej knihy/, kontrola dodržania termínov revízií, preštudovanie predchádzajúcich revíznych záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv nádoby, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja nádoby.

2. VÝKON TLAKOVEJ SKUŠKY

I. Umiestnenie

Vyhľadanie nádoby, identifikácia nádoby podľa pasportu a výrobného štítku, kontrola prístupnosti k všetkým častiam nádoby z vonkajšej strany , kontrola prístupnosti k výrobnému štítku a kontrola jeho čitateľnosti. Kontrola udržiavania predpísaného voľného priestoru okolo nádoby a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nádobami, kontrola priechodov medzi nádobou a stenami, kontrola ochrany nádoby proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany nádoby pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami nádoby. Kontrola ochrany nádob uložených v zemi pred blúdiacimi prúdmi. Kontrola, či pozdĺžne švíky nádob sú umiestnené mimo priestoru prípustnej najmenšej vzdialenosti medzi nádobami.

2. Tlaková skúška

Kontrola povrchu nádoby, bezpečnostnej výstroje, skrutkových a prírubových spojov, uzáverov. Vykonanie zaslepenia potrubia, armatúr nepotrebných pri skúške, kontrola stavu pracovnej tekutiny a jej prípadné doplnenie. Kontrola odvzdušnenia. Montáž kontrolných meracích prístrojov a montáž zdroja na zvyšovanie pretlaku. Pozvoľné zvyšovanie tlaku v nádobe na pracovný pretlak, kontrola a preskúšanie výstroja. Odskúšanie poistného ventilu pri pracovnom pretlaku /3x30min/. Kontrola tesnosti skrutkových a prírubových spojov, prielezov, viek a tesnosti armatúr. Zvýšenie pretlaku na otvárací pretlak poistného ventilu, jeho prípadné nastavenie, odstránenie zistených netesností, zablokovanie poistného ventilu a tlakového spínača. Kontrola pracoviska a jeho blízkeho okolia za účelom zabránenia pohybu nepovolaných osôb. Pozvoľné zvyšovanie pretlaku na skúšobný pretlak. Prestávka na skúšobnom pretlaku /minimálne 15 min./. Vizuálna kontrola tesnosti skrutkových a prírubových spojov, prielezov a viek, tesnosti armatúr, tvaru nádoby, deformácie pri skúšobnom pretlaku. Pozvoľné zníženie pretlaku na prevádzkový pretlak a overenie tesnosti vrchnáka. Odblokovanie poistného ventilu a overenie jeho funkčnosti pri otváracom pretlaku. Úplné zníženie pretlaku na atmosférický tlak, demontáž zdroja skúšobného pretlaku a skúšobných prístrojov.

3. ZÁVER TLAKOVEJ SKÚŠKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie dokumentu o tlakovej skúške – stave nádoby zistenom pri tlakovej skúške. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku revidovanej nádoby. Zapísanie termínov ďalších potrebných odborných prehliadok a skúšok. Zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o vykonanej tlakovej skúške

Dokument o tlakovej skúške sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku revidovanej nádoby, s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top