Odovzdávacie stanice

Odborné prehliadky (revízie) ODOVZDÁVACÍCH STANÍC.

Vykonávame odborné prehliadky odovzdávacích staníc.

Zároveň zabezpečujeme súvisiace činnosti na vyhradených technických zariadení:

  • vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok ( bezplatne )

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a prevádzkových denníkov

  • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení

  • zabezpečujeme školenia a skúšky pre obsluhy vyhradených technických zariadení

  • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení ( bezplatne )

  • vypracovanie cenovej ponuky ( bezplatne ) odkaz na e-mail

Termíny odborných prehliadok odovzdávacích staníc:

1 x ročne.

Odborná prehliadka kompaktnej odovzdávacej stanice tepla

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY

Predmetom odbornej prehliadky sú kompaktné odovzdávacie stanice s tlakovo nezávislým pripojením na rozvod z centrálneho zdroja tepla je určená pre ohrev vykurovacej a teplej úžitkovej vody v objektoch bytovej, občianskej a priemyselnej vybavenosti obvykle s tepelným príkonom 300- 650 kW.

Ohrievacím médiom je horúca voda o maximálnej prívodnej teplote 180 °C a prevádzkového tlaku 2,5 Mpa. Ohrev vykurovacej vody s teplotným spádom 92,5/67,5 °C, pracovným pretlakom 0,6 MPa je v paralelne radených výmenníkoch tepla so špirálovou výhrevnou vložkou

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE ODOVZDÁVACEJ STANICE

1. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie stanice prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení stanice z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie stanice. Kontrola vedomosti kuričov a obsluhy stanice, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovanej stanice, preštudovanie pasportov /revíznych kníh/ TNS nachádzajúcich sa v stanici, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv v stanici, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja v stanici, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy. Oboznámenie sa s výkresovou dokumentáciou automatiky ovládania odovzdávacej stanice. Kontrola uloženia záznamov z kontrolných zariadení.

2. VÝKON ODBORNEJ PREHLIADKY

Umiestnenie

Kontrola prístupnosti k všetkým zariadeniam odovzdávacej stanice zo všetkých strán jednotlivých zariadení. Kontrola prístupnosti k výrobným štítkom jednotlivých zariadení a kontrola ich čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného vodného priestoru okolo zariadení stanice a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nimi. Kontrola priechodov medzi zariadeniami stanice a stenami, kontrola ochrany zariadení stanice proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany ovládacích prvkov stanice pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s vybranými časťami v stanici. Kontrola stavu osvetlenia stanice a kontrolných prístrojov. Kontrola elektrozariadenia stanice oprávneným pracovníkom.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola odovzdávacej stanice. Kontrola tesnosti spojov. Kontrola funkčnosti meracích prístrojov a uzatváracích armatúr.

3. Prehliadka stanice

Kontrola situovania odovzdávacej stanice, kontrola únikových ciest, zhodnotenie stavebného stavu objektu, vizuálna kontrola stavu objektu, plošín, umiestnenie odovzdávacej stanice, vzdialenosť odovzdávacích staníc od seba a od stien, prístupnosť k výrobným štítkom /jeho očistenie/, identifikácia odovzdávacej stanice podľa doloženej dokumentácie. Kontrola výkonov odovzdávacej stanice, zhodnotenie možností demontáže a opráv odovzdávacej stanice, dodržanie podchodnej výšky. Kontrola prístupnosti obslužným zariadeniam. Kontrola schodov, zábradlia, plošín, ochozov, kontrola prevedenia podlahy, kanalizácie, kanalizačných objímok, kontrola účinnosti vetrania, ventilov, kontrola uzamykateľnosti odovzdávacej stanice /zamedzenie vstupu cudzím osobám/. Kontrola zdvíhacích zariadení.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY

1. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave odovzdávacej stanice zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovanej stanice a jej častí. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií TNS, ktoré sú súčasťou kontrolovanej odovzdávacej stanice a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o prehliadke odovzdávacej stanice

Správa o kontrole odovzdávacej stanice sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku odovzdávacej stanice s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top