Odborné prehliadky

Plynové spotrebiče

Lokálne spotrebiče na plynné palivá

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Prevádzkové revízie lokálnych spotrebičov na plynné palivá.

Sú to zariadenia určené k spaľovaniu plynných palív za účelom premeny chemickej energie na energiu tepelnú, dávajúc teplo pre daný účel priamo na mieste jeho spotreby.

V tejto skupine cenníka sú lokálne spotrebiče rozdelené podľa spôsobu konštrukcie na :

1. Plynové variče, sporáky – lokálne spotrebiče otvorené, pri ktorých prívod spaľovacieho vzduchu, spaľovací motor a spalinové cesty sú spojené s okolitým prostredím. Tieto spotrebiče sú určené k tepelnej úprave pokrmov.

2. Prietokové ohrievače vody a zásobníkové ohrievače vody bez obmedzenia objemu zásobníka – otvorené spotrebiče odoberajúce vzduch pre spaľovanie z miestnosti kde sú inštalované a odvod spalín je pripojený na komínový prieduch. Tieto spotrebiče sú určené k ohrevu pitnej a úžitkovej vody.

3. Plynové vykurovacie telesá napojené na komínové teleso a uzatvorené spotrebiče – spotrebiče, ktorých spalinové cesty sú oddelené od okolitého prostredia a spaliny sú odvádzané mimo miestnosť kde je spotrebič umiestnený. Tieto spotrebiče sú určené pre vykurovanie.

4. Plynové vykurovacie telesá nenapojené na komínové teleso – plynové infražiariče – spotrebiče, ktorých spalinové cesty nie sú oddelené od okolitého prostredia a spaliny nie sú odvádzané mimo miestnosť kde je spotrebič umiestnený. Tieto spotrebiče sú určené pre vykurovanie.

Plynovody

Plynovody – domové, stredotlakové, nízkotlakové.

Domové plynovody

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

1. prevádzkové revízie domových plynovodov – v jednotlivých bytových jednotkách umiestnených v stavbách pre bývanie, v budovách iného charakteru, v stavbách občianskeho vybavenia, laboratóriách, kanceláriách, sociálnych, hygienických, zdravotníckych a podobných zariadeniach priemyselných a poľnohospodárskych závodov,

2. opakované tlakové skúšky domových plynovodov.

Domový plynovod – zariadenie pre dopravu vykurovacích plynov ku spotrebiču. Začína hlavným uzáverom a končí uzáverami pred spotrebičmi.

Regulačné stanice plynu

Znižovanie tlaku plynu – Regulačné stanice, RTP.

Regulačné stanice plynu

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY, SKÚŠKY – REVÍZIE

Súbor strojného zariadenia a vybavenia pre automatickú reguláciu vstupného pretlaku vykurovacieho plynu na nižší výstupný pretlak v súlade s dopredu nastavenými hodnotami, vrátane stavebnej časti.

Na Slovensku sú regulačné stanice plynu obvykle so zabudovanými zabezpečovacími, regulačnými a poistnými armatúrami.

Tlakové nádoby stabilné a potrubia

Opakovaná vonkajšia prehliadka tlakových nádob stabilných

/ Prevádzková revízia tlakových nádob stabilných l

Predmet opakovanej vonkajšej prehliadky

Predmetom opakovanej vonkajšej prehliadky je tlaková nádoba stabilná – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

Kotly

Vonkajšia prehliadka kotlov

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY

Predmetom odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú kotle – v rozsahu stanovenom Vyhl. MPSVR 718/2002 Z.z.

Kotolne
Odborné prehliadky (revízie) NÍZKOTLAKOVÝCH TEPLOVODNÝCH KOTOLNÍ.

Vykonávame odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotolní v rozsahu Vyhlášky 25/1984 Z.z..
Zároveň zabezpečujeme súvisiace činnosti na vyhradených technických zariadení:

 • vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok ( bezplatne )

 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a prevádzkových denníkov

 • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení

 • zabezpečujeme školenia a skúšky pre obsluhy vyhradených technických zariadení

 • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení ( bezplatne )

 • vypracovanie cenovej ponuky ( bezplatne ) odkaz na e-mail

Termíny odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní: 1 x ročne

Odovzdávacie stanice
Odborné prehliadky (revízie) ODOVZDÁVACÍCH STANÍC.

Vykonávame odborné prehliadky odovzdávacích staníc.

Zároveň zabezpečujeme súvisiace činnosti na vyhradených technických zariadení:

 • vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok ( bezplatne )

 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a prevádzkových denníkov

 • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení

 • zabezpečujeme školenia a skúšky pre obsluhy vyhradených technických zariadení

 • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení ( bezplatne )

 • vypracovanie cenovej ponuky ( bezplatne ) odkaz na e-mail

Termíny odborných prehliadok odovzdávacích staníc:

1 x ročne.

Odborná prehliadka kompaktnej odovzdávacej stanice tepla

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY

Predmetom odbornej prehliadky sú kompaktné odovzdávacie stanice s tlakovo nezávislým pripojením na rozvod z centrálneho zdroja tepla je určená pre ohrev vykurovacej a teplej úžitkovej vody v objektoch bytovej, občianskej a priemyselnej vybavenosti obvykle s tepelným príkonom 300- 650 kW.

Ohrievacím médiom je horúca voda o maximálnej prívodnej teplote 180 °C a prevádzkového tlaku 2,5 Mpa. Ohrev vykurovacej vody s teplotným spádom 92,5/67,5 °C, pracovným pretlakom 0,6 MPa je v paralelne radených výmenníkoch tepla so špirálovou výhrevnou vložkou

Scroll to Top