Znalectvo

Naša spoločnosť je oprávnená pôsobiť na domácom trhu, ktorá sa zaoberá okrem iných činností aj poskytovaním uvedených služieb dodávateľským spôsobom na základe zmluvného vzťahu a objednávky s odberateľom.
Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby a poskytnúť týmto spôsobom krátku ucelenú informáciu o našich možnostiach ako firmy, ktorá disponuje skúsenosťami, odborným zázemím a kontaktmi v oblastiach súdneho znalectva v oblasti Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Energetiky.

Rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých
posudkov a odborných vyjadrení !

Dožiadanie zašlete poštou, alebo e-mailom. Posudok a odborné vyjadrenie doručíme poštou, alebo osobne.

Znalecká činnosť je vysokošpecializovanou činnosťou vykonávanou podľa osobitných predpisov. Súdny znalec Igor Slemenský je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore 010000 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a 120000 – Energetika. Máme bohaté a dlhoročné skúsenosti s vykonávaním tejto činnosti. Znaleckú činnosť vykonávame podľa zákona č. 382/2004 Z .z, o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Odbory a odvetvia znaleckej činnosti

Energetika:

 1. Tepelná elektroenergetika, Tepelné energetické zariadenia, Vykurovanie a vykurovacie zariadenia.

 2. Posudzovanie a hodnotenie správnosti rozúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov, nákladov na vykurovanie, teplú vodu, vodné a stočné, elektrickú energiu a podobne.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 1. Energetika.

Okrem znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v uvedených odboroch a odvetviach znaleckej činnosti znalci – interní a externí pracovníci vykonajú pre Vaše potreby aj:

 • Stanovenie hodnoty predmetov, výrobkov, stavieb, akýchkoľvek vecí, ktoré sú predmetmi trestných činov napr. mobilné telefóny, textílie, nábytky, obuv, odevy, autá, stroje, elektrotechnika, elektronika, potraviny a pod.

 • Stanovenie hodnoty poškodenia predmetov, stavieb, vozidiel a podobne (poruchy, havárie, násilné poškodenia objektov a pod.).

 • Stanovenie škôd spôsobených počítačovou kriminalitou (nelegálne softvéry, analýza výpočtovej techniky, vyťažovanie dát zo zaistenej techniky a podobne).

 • Analýza nelegálne šírených diel podliehajúcich autorskej ochrane (nelegálne kópie hudobných diel, filmov, zvukových nahrávok a pod.).

 • Stanovenie príčin havárii komplexnosti bezpečnostných opatrení porušovania pravidiel BOZP.

 • Stanovenie hodnoty podnikov, analyzovanie prípadov ekonomickej kriminality.

 • Analyzovanie a hodnotenie škôd spôsobených nelegálnym odberom elektrickej energie, zemného plynu, vody a podobne.

 • Analýza správnosti účtovania za služby spojené s užívaním bytov (vyúčtovanie za teplo, teplú vodu, elektrickú energiu a pod.).

Rýchle a kvalitné vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení !

Volajte: 0905 435978

Scroll to Top