Otázky a odpovede

Ako znížiť spotrebu energií za teplo a teplú vodu?

 • Uvedomte si, že Vaša spotreba tepla a vody je meraná.
 • Utesnite si okná a vchodové dvere do bytu. Jedná sa opatrenie s veľmi krátkou dobou návratnosti vloženej investície.
 • Venujte pozornosť funkčnosti armatúr na radiátoroch a zistené nedostatky ihneď odstráňte.
 • Počas vykurovacieho obdobia vetrajte krátko a intenzívne. Účelom vetrania je výmena vydýchaného vzduchu, nie ochladenie vnútorného priestoru. Počas vetrania uzatvorte termostatické ventily. Zabránite tým zbytočnému okamžitému zvýšeniu výkonu radiátora.
 • Optimálne teploty vo vykurovaných priestoroch:
  • obývačka 20 – 22°C
  • spálňa 18°C
  • detská izba 20°C
  • kúpeľňa 24°C (túto teplotu sa však nepokúšajte dosiahnuť inak ako lokálnym zdrojom tepla a výhradne počas kúpania)
 • Nezabúdajte, že každý stupeň teploty zvyšuje Vaše náklady na vykurovanie o 6%
 • Znížte teplotu v priestoroch v ktorých sa dlhodobo nezdržiavate znížením výkonu radiátora správnym nastavením termostatickej hlavice.
 • Odstráňte závesy a záclony brániace vyžarovaniu tepla z radiátorov do miestností
 • Znížte teplotu v priestoroch Vášho bytu v nočných hodinách
 • Znížte teplotu v priestoroch v ktorých máte umiestnenú chladničku alebo mrazničku. Aj týmto opatrením dokážete ušetriť výdavky za elektrickú energiu
 • Viete, že návratnosť investície do hydraulického vyregulovania a montáže termostatických hlavíc je pri súčasných cenách tepelnej energie cca3 – 5 rokov?
 • Viete, že spotreba vody pri sprchovaní je až o 2/3 menšia, ako pri kúpaní?
 • Odstráňte všetky tečenia studenej alebo teplej vody v byte.

Ak sa dá stručne stanoviť periodicita revízií plynových zariadení – sporáky, kotly, revízie elektr. spotrebičov, ručného náradia, elektroinštalácie, hromozvody v bežných podmienkach (administratívne budovy)?

Termíny pre plynové zariadenia:
sporáky 1 x 3 roky
kotle podľa výkonu do 500 kW 1 x ročne
nad 500 kW 1 x za 3 mesiace
elektrické ručné náradie, prenosné spotrebiče 1 x ročne,
bleskozvody a objekty v základnom prostredí 1 x 5 rokov, ostatné podľa druhu prostredia.

Aké sú pravidlá pri určovaní hospodárnosti vykurovania v domácnosti?

Spravidla najväčší podiel spotreby plynu v domácnostiach pripadá na vykurovanie.

Venujte preto pozornosť týmto otázkam:

 • Je Váš kotol v prevádzke menej ako 12 rokov?
 • Je Váš kotol vybavený vhodnou automatickou reguláciou?
 • Je Váš kotol umiestnený vo vykurovanom byte vybavený spalinovou klapkou zamedzujúcou úniku teplého vzduchu pri pracovných prestávkach kotla bez úžitku do komína, alebo spalinovou klapkou brániacou zbytočnému chladnutiu kotla, ak je kotol umiestnený v nevykurovanej pivnici?
 • Sú vykurovacie telesá vybavené termostatickými ventilmi pre reguláciu teploty?
 • Je teplota vody na výstupe z kotla nižšia sko 70°C, a to aj pri najnižších vonkajších teplotách?
 • Je v mieste umiestnenia kotla teplo alebo teplota vyššia, ako v mieste nevykurovanom?
 • Sú na kotly vykonávané pravidelné odborné kontroly a údržba bez toho aby kotol vykazoval nejaké poruchy?
 • Sú rozvody teplej vody v príslušných častiach tepelne izolované, aby sa zabránilo tepelným stratám?
 • Majú okná vo vykurovaných miestnostiach aspoň dvojité zasklenie?
 • Má Váš dom nejakú vnútornú, alebo vonkajšiu izoláciu?

Ak ani na jednu z položených otázok nemáte zápornú odpoveď, je hospodárnosť vykurovania Vášho domu na dobrej alebo výbornej úrovni.

Ak ste na jednu alebo viacero položených otázok odpovedali záporne, môže byť prípravy a spotreby tepla zhoršená, alebo môže ísť o úplne nehospodárnu prevádzku. Mali by ste uvažovať o náprave.

Dobrý deň, pri stavbe budovy nám dodávateľská spoločnosť urobila elektrickú inštaláciu a zapojenie rozvádzača, ale nedodali nám technickú dokumentáciu. Je potrebná revízia k skolaudovaniu budovy?, Viete zabezpečiť vypracovanie tejto východiskovej technickej dokumentácie aj z označením jednotlivých vývodov?

K skolaudovaniu budovy je potrebná prvá (východisková) revízna správa. Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť vypracovanie tejto technickej dokumentácie. Podľa veľkosti objektu a náročnosti elektroinštalácie stanovujeme cenu za takúto službu, keďže na určenie všetkých vývodov treba všetky vedenia premerať

V našej prevádzke je kotolňa kde máme nainštalované 2 kotle s výkonmi 110 kW a 80 kW. Vedeli by ste nám urobiť cenovú ponuku?

Cenové kalkulácie na všetky nami vykonané práce vždy vyhotovujeme na základe osobnej obhliadky objektu, tieto cenové kalkulácie sú vyhotovované zdarma.

Jedine pri revízií prenosných elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610 postupujeme podľa cenníka uvedeného v ponukových listoch na naše stránke.

Je potrebné vykonávať revízie kotla a plynového sporáka v rodinnom dome?

V rámci vlastnej bezpečnosti je odporúčané aby takáto kontrola bola vykonávaná 1 krát ročne spolu so servisom plynového kotla. Ak vlastníte nový kotol je potrebné mať servis a prehliadku vykonanú každý rok, inak strácate nárok na záruku.

Máme novopostavenú budovu, skolaudovanú v r. 2007, dostali sme východiskové správy na elektrickú inštalácia, po koľkých rokoch musíme opätovne vykonať revíziu?

Je potrebné vo Vašej budove určiť prostredie podľa STN 33 0300, na základe určenia prostredia vyplývajú termíny následných revízií. Naša firma je schopná vykonať určenie prostredia a vypracovať Vám harmonogram revízií pre jednotlivé priestory objektu.

Scroll to Top