Kotolne

Odborné prehliadky (revízie) NÍZKOTLAKOVÝCH TEPLOVODNÝCH KOTOLNÍ.

Vykonávame odborné prehliadky nízkotlakových teplovodných kotolní v rozsahu Vyhlášky 25/1984 Z.z..

Zároveň zabezpečujeme súvisiace činnosti na vyhradených technických zariadení:

  • vypracovanie harmonogramu odborných prehliadok ( bezplatne )

  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a prevádzkových denníkov

  • prevádzkovanie vyhradených technických zariadení

  • zabezpečujeme školenia a skúšky pre obsluhy vyhradených technických zariadení

  • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení ( bezplatne )

  • vypracovanie cenovej ponuky ( bezplatne ) odkaz na e-mail

Termíny odborných prehliadok nízkotlakových teplovodných kotolní:

1 x ročne.

Odborná prehliadka nízkotlakových kotolní

PREDMET ODBORNEJ PREHLIADKY

Predmetom odbornej prehliadky sú kotolne.

POPIS PRÁC PRI ODBORNEJ PREHLIADKE NÍZKOTLAKovEJ KOTOLNE

I. ÚVODNÉ PRÁCE

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie zodpovedného pracovníka a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie kotolne prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení kotolne z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s režimom prevádzky a bezpečnostnými opatreniami prevádzky, s existujúcou dokumentáciou, pasportami a kontrola ich dostupnosti. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie kotolne. Kontrola vedomostí kuričov a obsluhy kotolne, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Overenie úplnosti dokumentácie kontrolovanej kotolne, preštudovanie pasportov /revíznych kníh/ kotlov a TNS nachádzajúcich sa v kotolni, kontrola dodržania termínov kontrol, preštudovanie predchádzajúcich záznamov, overenie dokumentácie prípadných opráv v kotolni, kontrola atestov novo inštalovaných armatúr a výstroja kotlov v kotolni, kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb vykonávajúcich tieto opravy.

2. VÝKON ODBORNEJ PHEHLIADKY

1. Umiestnenie

Kontrola prístupnosti k všetkým zariadeniam kotolne zo všetkých strán jednotlivých zariadení. Kontrola prístupnosti k výrobným štítkom jednotlivých zariadení kotolne a kontrola ich čitateľnosti. Kontrola udržovania predpísaného voľného priestoru okolo zariadení kotolne a kontrola dodržania bezpečnej vzdialenosti medzi nimi. Kontrola priechodov medzi zariadeniami kotolne a stenami, kontrola ochrany zariadení kotolne proti poškodeniu, pred škodlivým pracovným prostredím a pred poveternostnými vplyvmi. Kontrola ochrany ovládacích prvkov kotolne pred manipuláciou nepovolanými osobami, kontrola možnosti ľahkej manipulácie s uzávermi a vybranými časťami kotlov v kotolni. Kontrola stavu osvetlenia kotolne a kontrolných prístrojov. Kontrola prísunu paliva, skládky uhlia a škváry. Kontrola olejového hospodárstva. Kontrola plynových zariadení plynovej kotolne. Kontrola elektrozariadenia kotolne oprávneným pracovníkom.

2. Vystrojenie

Vizuálna kontrola telesa kotlov a TNS počas prevádzky v kotolni. Kontrola tesnosti a tepelnej izolácie kotlov v kotolni a ich vnútornej výmurovky, roštov prípadne horákov. Kontrola zanesenia kotlov, tesnosti spaľovacích a dymových priestorov, kontrola spaľovania a ťahov. Kontrola a vyskúšanie zabezpečovacích zariadení kotolne t.j. funkcia a nastavenie poistných ventilov, manometrov, vodoznakov, armatúr a ostatných ovládacích, regulačných a signalizačných zariadení v kotolni. Kontrola spôsobu prevádzky kotolne, overenie dodržovania predpísaných hodnôt za prevádzky: tlaku, hladiny vody, výkonu.

Kontrola vodného hospodárstva t.j. overenie napájačiek, kvality vody a jej úpravy vrátane napájajúceho potrubia.

3. Prehliadka kotolne

Kontrola situovania kotolne, kontrola únikových ciest, zhodnotenie stavebného stavu objektu vizuálna kontrola komínov, komínových rebier a plošín, umiestnenie kotlov, ich vzdialenosť od seba a od stien, prístupnosť k výrobným štítkom /jeho očistenie/, identifikácia kotlov podľa doloženej dokumentácie. Kontrola výkonov kotlov a NTK, zhodnotenie možností demontáže a opráv kotlov, dodržanie podchodnej výšky, preverenie skládky paliva a popola, kontrola prístupnosti k obslužným zariadeniam. Kontrola schodov, zábradlia, plošín, ochozov, kontrola prevedenia podlahy, kanalizácie, kanalizačných objímok, kontrola účinnosti vetrania, ventilov, dymových ventilátorov, kontrola vykonania plynotesnosti stropu, kontrola odškvarovacieho zariadenia, kontrola uzamykateľnosti NTK /zamedzenie vstupu cudzím osobám/, kontrola použitia zodpovedajúceho paliva, kontrola skládky paliva /vetranie. osvetlenie, umiestnenie/, kontrola uhoľne. Kontrola olejového hospodárstva. Kontrola plynofikácie kotolne. Kontrola zdvíhacích zariadení.

Kontrola technického stavu kotlov v kotolni: kontrola spaľovacieho priestoru /kontrola izolácie kotlov, preverenia vodomerov, tlakomerov, stavoznakov, regulátorov ťahu, overenie funkcie signalizačného zariadenia medzných stavov: nedostatku vody automatického doplňovania vody do systému, doplnenia vzduchu do tlakových expanzných nádob, havarijných manostatov/. Overenie možnosti merania teploty a stavu spalín preverenie umiestnenia poisteného zariadenia kotlov, ich funkcie a stavu potrubia, preverenie ťahových pomerov, možnosti regulácie ťahu, priechodnosti ťahových ciest, tesnosti ťahových miest, kontrola rozvodov potrubia, izolácie, označenia hlavných armatúr. Kontrola napájacích čerpadiel, vybavenia čerpadiel /dif. Tlakomery/. Kontrola kvality napájacej vody a úpravovne vody. Kontrola dopravných ciest paliva, plniacich a odťahovacích armatúr, kontrola vybavenia ohrievačov vody TUV. Kontrola zabránenia prenikania vody medzi sústavou a zdrojom.

Kontrola vybavenia kotolne: kontrola ochranných pomôcok, čistiaceho zariadenia, kontrola osvetlenia /zásuvky 24 V a núdzové osvetlenie, prenosné osvetlenie/. Kontrola prevádzkového denníka, prevádzkového poriadku, požiarneho poriadku , návodu k obsluhe. Kontrola plagátu prvej pomoci, lekárničky a jej obsahu. Kontrola požiarnych poplachových smerníc, protipožiarnej vybavenosti kotolne. Kontrola používania detektorov CO, kontrola vybavenia sociálnych zariadení, kontrola čistoty a poriadku NTK. Kontrola bleskozvodu, núdzového elektrického osvetlenia a elektrozariadení kotolne. Kontrola TNS nachádzajúcich sa v kotolni. Kontrola zdvíhacích zariadení nachádzajúcich sa alebo tvoriacich súčasť kotolne.

3. ZÁVER ODBORNEJ PREHLIADKY

I. Rokovanie s prevádzkovateľom

Prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov na mieste, určenie podmienok pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku.

2. Záznamy

Vyhotovenie zápisu o stave kotolne zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku kontrolovanej kotolne a jej častí. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií TNS, ktoré sú súčasťou kontrolovanej kotolne a zápis termínov, stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

3. Odovzdanie dokumentu o prehliadke kotolne

Správa o kontrole kotolne sa odovzdá najmenej v jednom origináli osobe zodpovednej za prevádzku kotolne s podmienkou písomného potvrdenia prevzatia tohto dokumentu.

Scroll to Top